Kaiyodo's 20cm vinyl Godzilla 1955 with custom base