1989 GODZILLA
Paradise vinyl custom base glass eyes